Mini Żuraw

maxi zastosowań

Nasze usługi

Usługi kie­ru­jemy do branży budow­la­nej, kamie­niar­skiej, ale także rekla­mo­wej oraz innych, w których wyko­ny­wane są prace z wiel­ko­ga­ba­ry­to­wymi kon­struk­cjami. Użycie pod­no­śnika ułatwia pracę, przy­spie­sza ją, a przede wszyst­kim zmniej­sza ryzyko nad­mier­nego wysiłku i nie­bez­pie­czeń­stwa. O odpo­wied­nią obsługę urzą­dze­nia zawsze dba nasz wykwa­li­fi­ko­wany pracownik.

Zadzwoń i powiedz w czym możemy Ci pomóc

54 252 25 45

Parametry techniczne

Mini żuraw UNIC URW-295 to mobilny i bardzo wydajny dźwig małych roz­mia­rów. Sprawdzi się w miej­scach o ogra­ni­czo­nej powierzchni, z trudno dostęp­nymi miej­scami montażu. Jego nie­wielka sze­ro­kość pozwala na przejazd przez stan­dar­dową oścież­nicę. URW-295 posiada wysię­gnik o długości mak­sy­mal­nej 8,65 m, co daje moż­li­wość pod­nie­sie­nia ramienia do wyso­ko­ści 8,8 m. Całość kon­struk­cji mini żurawia wypro­du­ko­wana została z naj­wyż­szej jakości surowców, które zapew­niają trwałość i cał­ko­wite bez­pie­czeń­stwo użycia urządzenia.

2.9 t x 1.4 m

Udźwig

8.8 m

Mak­sy­malna wysokość podnoszenia

60 cm

Sze­ro­kość całkowita

300 kg

Hak o udźwigu

O nas

Jako firma Al-Deco na rynku budow­la­nym działamy od 2001 roku i spe­cja­li­zu­jemy się w kom­plek­so­wej reali­za­cji elewacji budynków z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów alu­mi­nio­wych i cera­micz­nych. Lata cennego doświad­cze­nia, wyko­rzy­stu­jemy do two­rze­nia indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań dla naszych klientów. Podstawą pro­fe­sjo­nal­nego dzia­ła­nia jest wykwa­li­fi­ko­wana kadra. Światowe trendy w pro­jek­to­wa­niu budynków i wnętrz dopro­wa­dziły do zapo­trze­bo­wa­nia na maszyny umoż­li­wia­jące szybki, łatwy i bez­pieczny montaż różnych części kon­struk­cyj­nych. Nasz mini żuraw ułatwia insta­lo­wa­nie dużych ele­men­tów w przy­pad­kach, gdy siła ludzkich rąk nie wystarcza.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Kontakt

AL-DECO JACEK NADOLSKI

Zakład Pro­duk­cyjny w Brześciu Kujaw­skim
87–880 Brześć Kujawski
Stary Brześć Kujawski 67
tel: 54 252 25 45
tel: 54 252 12 81
e‑mail: biuro@al-deco.pl